Legitimitet og rettigheder

 • Perspektiv

  ”Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring”, står der i Dagtilbudslovens §7 (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 2015).
  Dette lægger op til et bredt defineret sundhedsbegreb, hvor sundhed ikke blot forstås som fravær af sygdom og, hvor børns trivsel ses som grundlaget for deres sundhed. At ét aspekt af børns sundhed udgøres af deres seksualitet er måske ikke umiddelbart en kobling, pædagoger generelt foretager. På samme måde kan man sige, at børns seksualitet ikke er blandt de fremtrædende temaer i den litteratur, der findes om sundhed i dagtilbud (Simovska, Pedersen, Jensen & Broström, 2015).

  Da seksualitet imidlertid rummer både fysiske, psykiske og sociale aspekter og dermed er nært knyttet til menneskers trivsel, repræsenterer den en væsentlig faktor for menneskers sundhed. WHO (Verdenssundhedsorganisationen) definerer seksuel sundhed som:

  En tilstand af fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og socialt velbefindende i forbindelse med seksualitet; det er ikke alene fravær af sygdom, dysfunktion eller handicap. Seksuel sundhed kræver en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, såvel som muligheden for at have lystfyldte og sikre seksuelle oplevelser, frie for tvang, diskrimination og vold. For at opnå og opretholde seksuel sundhed må ethvert individs seksuelle rettigheder respekteres, beskyttes og opfyldes." (WHO, 2002)

  Definitionen viser, hvordan seksuel sundheds skal forstås som en rettighed for alle og, hvordan seksualitet desuden kan ses som en almenmenneskelig ressource, der på forskellig vis kommer til udtryk livet igennem (Graugaard, Pedersen & Frisch, 2012).
  I forbindelse med sikringen af børns seksuelle sundhed anbefaler Sundhedsstyrelsen, at kommuners arbejde med dette emne involverer pædagoger i dagtilbud, fordi de har en tæt kontakt til børnene i deres dagligdag. En anden anbefaling er, at personalet i daginstitutioner aktivt tager stilling til, hvordan de ”forholder sig til - og bedst støtter barnets naturlige seksuelle udvikling i den aktuelle aldersgruppe”. Sundhedsstyrelsen foreslår i den forbindelse, at temaet børns seksuelle sundhed løbende tages op blandt personalet og formidles til forældregruppen, ligesom emnet med fordel kan indgå i institutionens sundheds- og trivselspolitik (Sundhedsstyrelsen, 2012).


  Referencer:

  - Graugaard, C., Pedersen, B. K., & Frisch, M. (2012). Seksualitet og Sundhed. København: Vidensråd for Forebyggelse

  - Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (2015). Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven): LBK nr. 167 af 20/02/2015

  - Simovska, V., Pedersen, U., Jensen, J. M. & Broström, S. (2015) (red.). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole: Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frederikshavn: Dafolo

  - Sundhedsstyrelsen (2012). Forebyggelsespakke – Seksuel sundhed. Lokaliseret, 20.9.2015 på:
  https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/4B5631E6B9F6429CB149A1B62B7C5C85.ashx

  - World Health Organization, WHO (2002). Definition af seksuel sundhed. Lokaliseret 18.9.2015 på: www.who.int/topics/sexual_health/en/

   

 • Opgave

  En gruppe af de ældste børn i børnehaven er indenfor de sidste uger blevet meget optagede af at være i puderummet, hvor de undersøger hinandens kønsdele. Børnene er nysgerrige på at udforske kroppen. Pædagogerne ved godt, hvad børnene laver i puderummet. Når børnene ser en pædagog nærme sig, skynder de sig at trække bukserne op. Hvis pædagogerne går forbi puderummet og ser børnene med bukserne nede, så siger pædagogerne: ”på med bukserne”. Men derudover forholder de sig ikke til børnenes udforskende lege. På et personalemøde får pædagogerne imidlertid til opgave at udarbejde en seksualpolitik for børnehaven. Den skal sikre børnenes seksuelle sundhed i børnehaven.

  Hvilke muligheder har I, hvilke barrierer kan der være, og hvilke konkrete tiltag vil I foretage?

 • Leksikon

  WHO: World Health Organization, Verdenssundhedsorganisationen er en organisation i FN-regi, hvis opgave det bl.a. er at styrke nationale sundhedsvæsener i deres sundhedstjeneste. (www.denstoredanske.dk)

  Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen er den øverste sundheds- og lægemiddelfaglige myndighed i Danmark. Sundhedsstyrelsens opgaver fastsættes af det danske folketing via lovgivning. (www.sundhedsstyrelsen.dk)
 • Inspiration

  Inddrag emner og aktiviteter, som omhandler kroppen og kropsforskelle som en del af den pædagogiske hverdag, når I arbejder med sundhed i jeres institution.